VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poskytovatel (prodávající):

Nina Adamcová, IČ 6600 7054
Zapsána v živnostenském rejstříku
Sídlo firmy: Šumberova 330/4, Praha 6 – Veleslavín

Provozovna: Masáže, U Trojice 2, Praha 5 – Smíchov

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy, práva, a povinnosti mezi poskytovatelem služeb/prodávajícím produktů (dále jen poskytovatel) – služby uvedené na provozovně, a druhou osobou – kupujícím/zákazníkem/uživatelem poskytovaných služeb a produktů (dále jen kupující).
1.2. Provozovatel poskytuje maserské, regenerační a rekondiční služby a rekondiční cvičení na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
1.3. Objednáním služby (osobně, telefonicky, SMS), nákupem dárkového poukazu, nákupem služby nebo produktu projevuje kupující svůj souhlas s těmito VOP. Nesouhlasí-li kupující s VOP, má možnost služeb nevyužít.

2. Objednávka služeb
2.1. Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, SMS). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.
2.2. Při objednání termínu musí kupující sdělit své identifikační údaje – jméno, příjmení, telefonní číslo. Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám.
2.3. Změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 12 hodin před smluveným termínem – osobně, telefonicky, SMS. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 12 hodin předem) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby – osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele.
2.4. Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním do 20 minut, bude mu ošetření zkráceno tak, aby zákazník, který je objednaný po něm, mohl být obsloužen bez prodlevy. Kupující uhradí cenu za celou službu dle ceníku.
2.5. Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním větším než 20 minut, poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout. V tomto případě je kupující povinen uhradit storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50 % z ceny objednané služby ihned na místě.
2.6. Nedostaví-li se kupující na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, poskytovatel si vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby – osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto kupujícího již neobjednat na žádnou službu.
2.7. Nedostaví-li se kupující, který vlastní dárkový poukaz na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, dárkový poukaz automaticky propadá a kupující ztrácí nárok na jeho využití.
2.8. V případě neuhrazení storno poplatku ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne objednané služby – osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele, si poskytovatel vyhrazuje právo tohoto kupujícího již neobjednat na žádnou službu.
2.9. Poskytovatel nepřijímá platby platební kartou.

3. Dárkové poukazy
3.1. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.
3.2. Dárkový poukaz lze využít pouze na službu, která je na něm uvedena.
3.3. Platnost dárkového poukazu nelze prodloužit.
3.4. Dárkový poukaz je platný ode dne vystavení poukazu včetně po dobu 6 měsíců.
3.5. Dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti. Pokud je dárkový pokaz vystaven na více ošetření, musí ve lhůtě jeho platnosti proběhnout alespoň jedno ošetření. Zbylá ošetření musí být provedena nejpozději ve lhůtě 1 rok od vydání dárkového poukazu. Po tomto dni pozbývá platnosti a kupující ztrácí nárok na jeho využití.
3.6. Kupující musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohl poskytovatel ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak kupující neučiní, dárkový poukaz nemusí být akceptován.
3.7. Dostaví-li se kupující na objednanou službu s dárkovým poukazem po jeho platnosti, poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout. Službu může poskytnout v případě, že za ni kupující zaplatí cenu dle ceníku – hotově.
3.8. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, poskytovatel tuto hodnotu odečte od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí kupující poskytovateli ihned na místě – v hotovosti. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.
3.9. Prokáže-li se kupující neplatným dárkovým poukazem až po vykonání služby, je povinen zaplatit za službu částku dle ceníku.

4. Rekondiční cvičení
4.1. Rekondiční cvičení se koná formou kurzu a nelze platit jednotlivé lekce. Výjimku tvoří tzv. lekce na zkoušku, kdy po dohodě s poskytovatelem kupující navštíví lekci jednorázově, a pokud se nebude dále kurzu účastnit, zaplatí za tuto jedinou lekci na zkoušku poměrnou část ceny kurzu.
4.2. Rezervaci kurzu kupující provede osobně či telefonicky. Včasným zaplacením zálohy kupující potvrzuje rezervaci. Poskytovatel má právo v případě plně obsazeného kurzu tuto zálohu vrátit a tím rezervaci zrušit.
4.3. Nevratná záloha na kurz se platí s předstihem ve výši a v termínu určeném poskytovatelem, a to hotově nebo bankovním převodem na účet poskytovatele.
4.4. Kupující je povinen doplatit zbývající částku při první lekci kurzu hotově, nebo nejpozději v den první lekce kurzu bezhotovostním převodem.
4.5. V případě, že kupující ohlásí poskytovateli plánované absence, a to nejpozději v první den kurzu, bude mu za tyto lekce odečtena poměrná část z ceny kurzu. V případě, že se jedná o absenci kupujícího na první lekci kurzu, je kupující povinen tuto absenci ohlásit minimálně 7 dní před začátkem kurzu. V opačném případě nebude poměrná částka z ceny za tuto první lekci odečtena.
4.6. Zmeškané lekce poskytovatel není povinen nahradit. Kupující však může kteroukoli lekci bez předchozího upozornění poskytovatele postoupit další osobě.

5. Odmítnutí služby poskytovatelem
5.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout v těchto případech:
a) kupující trpí kontraindikacemi
b) kupující se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) kupující se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
d) kupující se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu (např. zápach, viditelné nečistoty atd.)
e)kupující se dostaví v doprovodu více osob, nebo předem nenahlášeného doprovodu
f) kupující se bude chovat nevhodně či vulgárně V případě odmítnutí si poskytovatel vyhrazuje právo nárokovat po zákazníkovi storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby

6. Doprovod a přístupnost
6.1. Kupujícího mohou po předchozí domluvě s poskytovatelem na službu doprovázet maximálně 2 osoby (dále jen doprovod). Poskytovatel může přítomnost doprovodu zakázat.
6.2. Doprovod se musí po celou dobu služby chovat slušně, příliš nemluvit a nenarušovat průběh návštěvy. Doprovodu nevznikají nároky na využívání vybavení provozovny.
6.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo doprovod kdykoliv vyzvat k odchodu. Po výzvě doprovod ihned provozovnu opustí.

7. Osobní věci a cennosti
7.1. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné ztráty osobních věcí a cenností kupujícího před, během, i po ošetření v prostorách provozovny.

8. Ceny
8.1. Platný ceník všech služeb je k nahlédnutí na provozovně. Ceny jsou smluvní.
8.2. Objednáním služby kupující souhlasí s uvedenými cenami.
8.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit bez udání důvodu a předchozího upozornění.
8.4. V případě nutnosti vyšší spotřeby materiálu nebo času si poskytovatel vyhrazuje právo cenu po upozornění kupujícího navýšit.
8.5. Poskytovatel není plátce DPH.

9. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
9.1. Vstupem do provozovny vyjadřuje kupující souhlas se zásadami bezpečnosti práce, provozním řádem poskytovatele a zavazuje se k dodržování bezpečnostních pokynů poskytovatele.

10. Ochrana osobních údajů
10.1. Poskytovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně osobních údajů.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2018 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.